Natuurhistorisch Museum Maastricht

homeexposities > walvis > lezingen

De Traanjagers door Anne-Goaitske Breteler

Zo 18 aug. 14.30 uur (Nederlandstalig)

 

Anne-Goaitske Breteler – ze is 22 jaar oud als het boek uitkomt – is in Noordoost-Friesland geboren en opgegroeid. Voor ze in Amsterdam Culturele Antropologie en Publieksgeschiedenis ging studeren had ze een bijbaantje in een café. Het was walvisvaardersafé De Bûnte Bok Lioessens. Voorheen was het De Albatros van walvisvaarder Jaap van der Wagen. Oud-walvisvaarders kwamen daar aan de stamtafel hun herinneringen ophalen en aan de muren hingen objecten die aan die tijd refereerden: snijmessen, potvistanden, een opgezette albatros. Als tiener raakte Breteler geïntrigeerd door die objecten en verhalen, de mannen en hun bijnamen. Het werd het begin van een onderzoek naar wat de mannen bond, de naoorlogse walvisvaart. Ze bezocht de walvisvaarders thuis en tekende hun verhalen op.
Walvis
Breteler en walvissen horen sinds de keukentafelgesprekken en de verschijning van het boek voor altijd bij elkaar. Ze draagt een kettinkje met een walvisje om de nek en gaat een tattoo laten zetten...van een walvis.

 

Anne zal vanmiddag tevens tijd maken om te signeren. Het boek is bij het museum te koop voor €19,95

 

Deelname: Gratis naast reguliere entree
Leeftijd: vanaf 10 jaar
Aanmelden : museum@maastricht.nl
Locatie: Natuurhistorisch Museum Maastricht

Lezingen
  • walvisvangstbijdekustvanspitsbergencultuurhistorie
  • johnjagt2
  • klaaspostlezing
  • creditswikimedia(3)

Walvissen in de Brabantse Peel

Zo 20 okt  ( NED.14.30 – ENG.15.30 )

 

In twee zandwinningen in Noord-Brabant zijn de afgelopen decennia grote aantallen fossielen gevonden. In de ene groeve, “Hoogdonk BV” nabij Liessel, hebben enkele verzamelaars (onder wie de lezinggever van vandaag, Noud Peters), talrijke fossielen van zeer uiteenlopende aard aangetroffen: haaientanden,  resten van walvissen, beenvissen en andere zeedieren, maar ook versteende botten van landdieren en zaden en vruchten van bomen en struiken. In de andere groeve, “de Kuilen” in Mill-Langenboom, was de oogst aan vergelijkbare fossielen zelfs nog veel groter. Die rijke oogst had ook te maken met het feit dat het aantal liefhebbers dat daar kwam zoeken vele malen groter was dan in Liessel.
Resten van walvissen waren daarbij opvallend. Niet alleen vanwege hun grootte, maar door hun diversiteit. Ze nodigden uit tot nader onderzoek en mogelijke identificatie, maar dat laatste is minder eenvoudig dan het misschien lijkt. In deze lezing wordt ingegaan op de vondsten zelf, op de geologische omstandigheden in de twee groeves en op de bevindingen maar ook de beperkingen van het onderzoek tot dusver.
Voor bestudering van het vele en diverse materiaal (dierlijk en plantaardig, uit zee- en landafzettingen) is regelmatig een beroep gedaan op deskundigen op verschillende terreinen. Dat heeft in de loop van een aantal jaren geleid tot diverse publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. Maar ook kwam Noud Peters gaandeweg tot de overtuiging dat “Liessel” en “Mill-Langenboom” een breder publiek verdienden. Het bracht hem er toe om samen met twee betrokken musea (in Asten en in Boxtel) twee boeken te schrijven, die de fossielen uit elk van de twee vindplaatsen beschrijven.

 

 WHALES IN THE PEEL AREA OF NOORD-BRABANT PROVINCE ( ENGLISH LECTURE 16.00 - 17.00)

At two sandpits in the province of Noord-Brabant large numbers of fossils have been recovered during recent decades. At one of these, ‘Hoogdonk BV’ near Liessel, a team of collectors (amongst whom today’s lecturer, Noud Peters), found numerous fossil of a widely diverging nature: shark teeth, remains of whales, bony fish and other sea animals, as well as petrified bones of land-dwelling animals and seeds and fruits of trees and shrubs. The other pit, ‘de Kuilen’ at Mill-Langenboom, yielded even more in the way of comparable fossils. This rich yield can also be explained by the large number of collectors who visited the site, much larger than those collecting at Liessel.

Remains of whales were of special note. Not only because of their size, but also their diversity. They called for more detailed research and possible identification, but the latter is less simple than it would appear at first sight. During the talk these finds will be shown, as will the geological conditions at the two sites and the results (and limitations thereof) obtained to date.
For the study of rich and diverse material (animal and plant, from marine and terrestrial settings), often an appeal was made to specialists in their fields. This has resulted over the years in a number of papers in scientific journals. In the meantime, Noud had come to realise that ‘Liessel’ and ‘Mill-Langenboom’ deserved a wider audience. This made him write two books, in conjunction with two museums (at Asten and Boxtel), in which the two localities are described in detail.

 

Deelname: Gratis naast reguliere entree
Leeftijd: vanaf 10 jaar
Aanmelden ( mail to) : museum@maastricht.nl
Locatie: Natuurhistorisch Museum Maastricht

 

Oerwalvissen uit de Westerschelde

Zo 8 dec  ( NED.13.30 – ENG.15.00 )

Uit de donkere diepten van de Westerschelde zijn de afgelopen jaren fossielen opgevist van tenminste vijf walvisachtigen die nieuw zijn voor de wetenschap! Hebben we hier een plek te pakken met tot nog toe onbekende grote zeezoogdieren die 8.1-7.5 miljoen jaar geleden onze kusten onveilig maakte? Klaas Post, verbonden aan het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (NMR), vertelt erover.

Expedities van het Rotterdamse museum ontdekten in 2014 en 2015 een plek in de Westerschelde waar op de bodem grote brokken gesteente met daarin fossielen van zeezoogdieren die min of meer in anatomisch verband bewaard zijn gebleven. Onderzoek aan hele kleine fossieltjes (‘dinoflagellaten’) in dat gesteente heeft een ouderdom van 8.1 tot 7.5 miljoen jaar opgeleverd. Inmiddels zijn de eerste exemplaren geprepareerd en beschreven. Vrijwel alle soorten blijken nieuw voor de wetenschap te zijn.
Klaas laat bovengenoemde fauna in detail de revue passeren, legt mogelijke verbanden met historische en recente vondsten uit Brabant en België, en gaat – heel kort – nog even in op het verband tussen radioactiviteit en de Westerschelde.

 

PRIMORDIAL WHALES FROM THE WESTERN SCHELDT

From the murky depths of the Western Scheldt fossils of at least five cetaceans (whales and relatives) that have proved new to science have been trawled in recent years. Is this a site that yields yet unknown, large marine mammals that cruised these coasts between 8,1 and 7,5 million years ago? Klaas Post, associated with the Natural History Museum Rotterdam, will discuss this fact.

 

Expeditions stage by the Rotterdam museum discovered a site in the Western Scheldt in 2014 and 2015 where large chunks of rock containing fossils of marine mammals in near-anatomical connection littered the sea floor. Studies of tiny fossils (‘dinoflagellates’) in that rock yielded an age between 8,1 and 7,5 million years. In the meantime, the first mammal specimens have been prepared and described. Almost all species turn out to be new to science.
In his talk, Klaas demonstrates this fauna in detail, indicates possible links with historical and recent finds in Noord-Brabant and Belgium and – very briefly – speaks about the link between radioactivity and the Western Scheldt.

Deelname: Gratis naast reguliere entree
Leeftijd: vanaf 10 jaar
Aanmelden (mail)museum@maastricht.nl
Locatie: Natuurhistorisch Museum Maastricht

Natuurhistorisch
Museum
Maastricht
Adres De Bosquetplein 7, 6211 KJ Maastricht
T: 043 350 54 90 / E: museum@maastricht.nl
Openingstijden
maandag dicht (m.u.v. enkele feestdagen)
dinsdag-vrijdag 11-17 uur
zaterdag en zondag 13-17 uur

privacystatement
gemeentelijke privacy pagina

© BICMultimedia.nl